Raamatupidamisarvestus

 • Raamatupidamine
  • algdokumentide kontroll ja töötlemine
  • pea- ja päevaraamatu pidamine
  • ostu- ja müügireskontro
  • arveldused aruandvate isikutega
  • komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
  • auditeerimiseks vajalike materjalide ettevalmistamine
 • Palga- ja kaadriarvestus
  • palgalehe koostamine koos maksude arvestusega
  • puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
  • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine
  • töötajatega seotud dokumentatsiooni koostamine (töölepingud, juhatuse otsused, käskkirjad, isikukaardid)
 • Põhivarade arvestus
  • põhivarade arvelevõtmine
  • mahakandmine (aktid, õiendid)
  • põhivara kaart
  • amortisatsiooni arvestus
 • Lao- ja materjaliarvestus
  • kaupade arvelevõtmine ja mahakandmine
  • inventuuride teostamine, inventuuriaktide koostamine
 • Aktsiate, võlakirjade jm finantsinstrumentide arvestus
 • Sihtfinantseeringute arvestus
 • Reservide moodustamine ja arvestamine
 • Omakapitaliinstrumentide arvestus
 • Aruandlus
  • raamatupidamisaruannete koostamine ja esitamine vastavalt seadusandlusele
  • aruandlus vastavalt Tellija soovile
  • statistiliste aruannete koostamine Statistikaametile
  • bilanss ja kasumiaruanne vastavalt heale raamatupidamistavale
  • aastaaruannete koostamine
 • Maksundus
  • maksude arvestus
  • maksuaruandlus (käibe-, sotsiaal- ja tulumaksu deklaratsioonide koostamine ja esitamine)